Konkurs fotograficzny “Autobus z zabytkiem”

2018-07-19T13:14:36+00:0022 czerwca 2018|

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
“AUTOBUS Z ZABYTKIEM”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu fotograficznego „Autobus z zabytkiem” zwanego dalej Konkursem są Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

3. Celem Konkursu jest wykonanie fotografii aparatem cyfrowym lub smartfonem. Zdjęcie musi być wykonane podczas przejazdu pt. Historia kołem się toczy,
odbywającego się 23 i 24 czerwca 2018 roku podczas Dni Stargardu. Wykonanie zdjęcia możliwe będzie w miejscu tzw. foto-stopu wskazanego przez Organizatorów przejazdu. Na fotografii musi znajdować się autobus biorący udział w przejeździe oraz jeden z zabytkowych obiektów znajdujących się w pobliżu tzw. foto-stopu.

4. W Konkursie może brać udział każdy uczestnik przejazdu pt. Historia kołem się toczy.

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC

1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

2. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs pocztą elektroniczną na adres: p.tarnawski@muzeum-stargard.pl, w temacie maila prosimy o dopisek: Autobus z
zabytkiem. W treści maila należy podać informację, kto jest autorem fotografii oraz podać numer telefonu do kontaktu.

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udzielenie Organizatorom przez uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć wykonanych przez uczestnika Konkursu na stronie WWW i profilu Facebook Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punktach V. 1 i 2 regulaminu Konkursu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

5. Jury Konkursu dokonuje oceny pracy biorąc pod uwagę jej zgodność z tematem Konkursu, oryginalność, jakość i kreatywność nadesłanej fotografii.

III. TERMINY

1. Termin przesyłania fotografii do Konkursu mija dnia 29 czerwca 2018 roku.

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3. Organizatorzy powołują Jury Konkursu.

4. Ocena prac przez Jury Konkursu nastąpi do dnia 6 lipca 2018 roku. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

5. Zwycięzca oraz wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni przez organizatorów do dnia 9 lipca 2018 roku.

6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach WWW Organizatorów.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Zwycięzca Konkursu oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe. Organizatorzy wspólnie z nagrodzonymi w Konkursie telefonicznie ustalą formę odbioru nagród.

V. WYKORZYSTANIE PRAC ZWYCIĘSKICH ORAZ NAGRODZONYCH

1. Organizatorzy uzyskują nieodpłatnie prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs fotografii (podpisanych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie WWW i profilu Facebook Organizatorów.

2. Organizatorzy uzyskują nieodpłatnie prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (podpisanych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie. (dalej jako
„Administrator”).

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.

4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: iodgrzegorzgrenda@gmail.com

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

11. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach WWW Organizatorów.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie
przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także prawo do jego wcześniejszego zakończenia, bez podania przyczyn w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu.

5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

6. Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu.

Regulamin – plik do pobrania