I.  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Autobusy Stargardzkiego MPK w obiektywie” zwanego dalej Konkursem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 3. Celem Konkursu jest wykonanie fotografii aparatem cyfrowym lub smartfonem. Najciekawszego zdjęcia autobusu komunikacji miejskiej poruszającego się po ulicach Stargardu.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani oraz miłośnicy fotografii.
 5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC

 1. Każdy uczestnik może nadesłać kilka fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
  Dopuszcza się:
 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);Nie będą akceptowane prace:
 • z których  jakiekolwiek  elementy  zostały  usunięte  lub  dodane  w  wyniku  obróbki graficznej;
 • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 1. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mpkstargard.pl, w temacie maila prosimy o dopisek: Autobusy Stargardzkiego MPK w obiektywie. W treści maila należy podać informację, kto jest autorem fotografii oraz podać numer telefonu do kontaktu.
 2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udzielenie Organizatorowi przez uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczanie zdjęć wykonanych przez uczestnika Konkursu na stronie WWW i profilu Facebook Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punktach 1 i 2 regulaminu Konkursu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
 4. Jury Konkursu dokonuje oceny pracy biorąc pod uwagę jej zgodność z tematem Konkursu, oryginalność, jakość i kreatywność nadesłanej fotografii.

III.  TERMINY

 1. Termin przesyłania fotografii do Konkursu mija dnia 17 maja 2021 roku.
 2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
 4. Ocena prac przez Jury Konkursu nastąpi do dnia 21 maja 2021 roku. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznawania miejsc ex equo.
 5. Zwycięzca oraz wyróżnieni w Konkursie zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 26 maja 2021 roku.
 6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach WWW Organizatora oraz Facebooku.

IV.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Zwycięzca Konkursu oraz zwycięzca drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator wspólnie z nagrodzonymi w Konkursie telefonicznie ustalą formę odbioru nagród.

V.  WYKORZYSTANIE WSZYSTKICH NADESŁANYCH PRAC

 1. Organizator uzyskuje nieodpłatnie prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs fotografii (podpisanych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie WWW i profilu Facebook Operatora.
 2. Organizator uzyskuje nieodpłatnie prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (podpisanych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

VI.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Sp.  z  o.o.  w  Stargardzie.  (dalej  jako „Administrator”).
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
 4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: ido@mpkstargard.pl
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 11. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie WWW Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także prawo do jego wcześniejszego zakończenia, bez podania przyczyn w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu.