Ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.

Lp Rodzaj biletu Cena biletu
za przejazd w strefie A: za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach dwóch stref: A i B lub B i C za przejazd w granicach trzech stref A, B i C
normalna

[zł]
ulgowa

[zł]
normalna

[zł]
ulgowa

[zł]
normalna

[zł]
ulgowa

[zł]
1. Bilet jednorazowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 3,20 1,60 * * * *
2. Bilet jednorazowy. Bilet ten obowiązuje dla przejazdów ze strefy A do stref B lub C oraz w granicach stref B i C * * 4,80 2,40 5,60 2,80
3. Karnet dziesięcioprzejazdowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania odcinka biletu albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. Odcinek biletu dziesięcioprzejazdowego ważny jest tylko z biletem zasadniczym.
32,00 16,00 * * * *
4. Bilet 24-godzinny, ważny na wszystkich liniach, od momentu skasowania przez 24 godziny. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 12,00 6,00 * * * *
5. Bilet grupowy szkolny, ważny na wszystkich liniach w dniu, w którym bilet skasowano, w granicach strefy, określonej dla danego nominału. Bilet uprawnia do przejazdu grupę liczącą do 10 osób: dzieci lub uczniów i jednego dorosłego opiekuna.
* 30,00 * 45,00 * 60,00
6. Bilet grupowy szkolny, ważny na wszystkich liniach w dniu, w którym bilet skasowano, w granicach strefy, określonej dla danego nominału. Bilet uprawnia do przejazdu grupę liczącą do 25 osób: dzieci lub uczniów i jednego lub dwóch dorosłych opiekunów. * 60,00 * 90,00 * 105,00
7. Bilet rodzinny weekendowy(1) 11,00
8. Bilet sieciowy miesięczny imienny:
1) dla osoby bez uprawnień (2) 100,00 50,00 132,00 66,00 158,00 79,00
2) dla osoby posiadającej Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 50,00 25,00 * * * *
9. Bilet sieciowy trzydziestodniowy – ważny 30 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie:
1) dla osoby bez uprawnień (2) 98,00 49,00 130,00 65,00 156,00 78,00
2) dla osoby posiadającej Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 46,00 23,00 * * * *
10. Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny – ważny 60 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie 188,00 94,00 250,00 125,00 286,00 143,00
11. Opłata za przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia stanowi równowartość biletu jednorazowego osoby, która bagaż lub zwierzę przewozi, nie więcej jednak niż 3,20 zł

(1) Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref A, B i C w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 lat. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 00:01 w sobotę do godz. 23:59 w niedzielę. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu przypada również na dzień świąteczny. Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu. Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz dokumentem pozwalającym ustalić wiek dziecka.

(2) Osoba bez uprawnień – dotyczy osób, które nie posiadają Stargardzkiej Karty Mieszkańca lub Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny

DLA PASAŻERA