Ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.

Lp Rodzaj biletu Cena biletu
za przejazd w strefie A: miasto Stargard i miejscowość Lipnik oraz w lipcu i sierpniu m. Zieleniewo i Morzyczyn za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach dwóch stref: A i B lub B i C za przejazd w granicach trzech stref A, B i C
normalna

[zł]
ulgowa 50%

[zł]
ulgowa 75%

[zł]
normalna

[zł]
ulgowa 50%

[zł]
normalna

[zł]
ulgowa 50%

[zł]
1. Bilet jednorazowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 2,80 1,40 * * * * *
2. Bilet jednorazowy. Bilet ten obowiązuje dla przejazdów ze strefy A do stref B lub C oraz w granicach stref B i C * * * 4,20 2,10 5,00 2,50
3. Karnet dziesięcioprzejazdowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania odcinka biletu albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. Odcinek biletu dziesięcioprzejazdowego ważny jest tylko z biletem zasadniczym.
24,00 12,00 * * * * *
4. Bilet 24-godzinny, ważny na wszystkich liniach, od momentu skasowania przez 24 godziny. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 8,00 4,00 * * * * *
5. Bilet rodzinny weekendowy(1) 10,00
6. Bilet sieciowy miesięczny imienny 88,00 44,00 * 116,00 58,00 138,00 69,00
7. Bilet sieciowy piętnastodniowy imienny ważny 15 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie 46,00 23,00 * 63,00 31,50 74,00 37,00
Bilet osoby posiadającej Stargardzką Kartę Dużej Rodziny * 23,00 11,50 * * * *
8. Bilet sieciowy trzydziestodniowy ważny 30 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie:
1) imienny 86,00 43,00 * 114,00 57,00 136,00 68,00
a) Bilet osoby posiadającej Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 43,00 21,50 * * * *
b) Bilet osoby bezrobotnej(2)

b1) ważny przez okres 30 dni od dnia następnego po wydaniu skierowania do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

5,00

b2) ważny przez okres 30 dni od dnia następnego po nawiązaniu
stosunku pracy

20,00
2) na okaziciela 144,00 72,00 * * * * *
9. Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny – ważny 60 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie 164,00 82,00 * 218,00 109,00 250,00 125,00
Bilet osoby posiadającej Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 82,00 41,00 * * *
10. Opłata za przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia stanowi równowartość biletu jednorazowego osoby, która bagaż lub zwierzę przewozi, nie więcej jednak niż 2,80 zł

(1) Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref A, B i C w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 lat. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 00:01 w sobotę do godz. 23:59 w niedzielę. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu przypada również na dzień świąteczny. Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz dokumentem pozwalającym ustalić wiek dziecka.

(2) Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref A, B i C. Nabycie biletu jest możliwe na podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie, raz w okresie 12 miesięcy.

DLA PASAŻERA