Polityka środowiskowa

Nadrzędnym celem MPK Sp. z o.o. w Stargardzie jest utrzymanie wizerunku stabilnej, dbającej o dobro miasta i jego mieszkańców oraz środowisko naturalne, dobrze i sprawnie zarządzanej, a także dającej możliwość rozwoju Firmy.

Świadczymy usługi w zakresie przewozu osób i bagażu podręcznego środkami miejskiej komunikacji autobusowej oraz przewozu osób niepełnosprawnych pojazdami przeznaczonymi do świadczenia tego typu usług. Najważniejszym jest dla nas sprawna, bezpieczna przyjazna środowisku i niezawodna komunikacja miejska. Wszystkie te działania mają prowadzić do pełnej satysfakcji Pasażerów korzystających z naszych usług oraz spełnienia wymagań innych naszych Interesariuszy.

Działamy w przekonaniu, że stałe monitorowanie spełnienia wymagań stron zainteresowanych oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015 zapewni osiągnięcie zamierzonych celów.

Cele strategiczne realizujemy poprzez podejmowanie następujących działań:

  • prowadzenie działalności przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy optymalnym wykorzystaniu zasobów,
  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań stron zainteresowanych, zobowiązań dotyczących zgodności oraz wszelkich innych wymagań, mających zastosowanie, istotnych dla kontekstu organizacji, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz odnoszących się do określonych aspektów środowiskowych,
  • właściwe komunikowanie celów środowiskowych, podnoszenie kompetencji pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego,
  • zapobieganie awariom i zanieczyszczeniom środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów w celu poprawy środowiskowych efektów działalności, prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i substancjami chemicznymi, racjonalne wykorzystanie energii oraz minimalizowanie emisji do środowiska.

Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych zasobów do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego, deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz realizację założonych celów zgodnych z kierunkiem strategicznym organizacji oraz kontekstem jej funkcjonowania.

Prezes Zarządu
Jan Gumuła
Stargard, 16.10.2020r.

DLA PASAŻERA