Monitoring

UWAGA!!!
TEREN MONITOROWANY

Szanowni Państwo!

Teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie oraz autobusy komunikacji miejskiej są pod nadzorem kamer wizyjnych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Składowej 1.
 • Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: ido@mpkstargard.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Składowa 1, 73-110 Stargard.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 • Monitoring obejmuje teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.
  z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Składowej 1 oraz Zintegrowane Centrum Przesiadkowe przy ul. Towarowej 2.
 • Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 25 dni.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Państwa dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych oraz przysługujących Pani/Panu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Administratora: mpkstargard.pl w zakładce „Klauzula RODO”.

DLA PASAŻERA