Klauzula RODO

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

1. Zasady przetwarzania danych w MPK Spółka z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO. 1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Składowej 1, 73-110 Stargard (zwanych dalej MPK Spółka z o.o.”).

MPK Spółka z o.o. wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem email:
ido@mpkstargard.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Składowa 1, 73-110 Stargard.

2. Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. Konsekwencją odmowy powierzenia danych osobowych będzie odmowa podpisania
umowy, odmowa realizacji umowy, odmowa wydania dokumentów, odmowa realizacji usługi.

3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiejustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać  będzie się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności MPK Spółka z o.o. w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed
zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla potrzeb rekrutacji pracowników, zatrudnienia pracowników, realizacji umów z klientami.

 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

Jako podmiot, któremu powierzone zostały zadania własne gminy w zakresie komunikacji miejskiej podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom
wynikającym z ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2017 poz. 2136 ze zm.), ustawy dnia 15.11.1984 r. prawo przewozowe
(Dz.U.2017 poz. 1983 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowcy (Dz.U. 2012, poz. 1155 ze zm.), ustawy o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119).

 • w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO)

Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez MPK Spółka z o.o. jedynie w oparciu o Pani/Pana zgodę. Powierzenie danych odbywa się wyłącznie w sposób sformalizowany poprzez podpisanie umowy powierzenia danych z kontrahentami obsługującymi działalność spółki, w zakresie objętym Pani/Pana zgodą. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MPK Spółka z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.
Przykłady tego obejmują:
– zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
– badanie satysfakcji klientów,
– windykacja,
– dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
– marketing bezpośredni produktów i usług.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na MPK Spółka z o.o. obowiązku prawnego lub w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, instytucje publiczne, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na
rzecz MPK Spółka z o.o.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie MPK Spółka z o.o. i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych podpisanej z MPK Spółka z o.o., wyłącznie w obszarze Pani/Pana zgody, zgodnie z poleceniami MPK Spółka z o.o. oraz pod warunkiem zachowania poufności.

5. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z MPK Spółka z o.o. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji i przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na MPK Spółka z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MPK Spółka z o.o.;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MPK Spółka z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez
  Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie
  danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy MPK
  Spółka z o.o. przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie
  polega na otrzymaniu od MPK Spółka z o.o. Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub uwarunkowanych odrębnymi przepisami prawa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy RODO.

7. Sposób przetwarzania danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz zautomatyzowany.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez MPK Spółka z o.o. pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą byćtakże uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie MPK Spółka z o.o. przez podmioty zewnętrzne.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W MPK SPÓŁKA Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka
z o.o. z siedzibą przy ul. Składowej 1, 73-110  Stargard (zwanych dalej MPK Spółka z o.o.”).

 1. Inspektor Ochrony Danych:

MPK Spółka z o.o. wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym możne Pani/Pan się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: ido@mpkstargard.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Składowa 1, 73-110 Stargard.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Monitoring prowadzony jest w  celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (pracowników, kontrahentów  i klientów) oraz mienia znajdujących/ego się na terenie  MPK Spółka z o.o. przy ulicy Składowej 1 w Stargardzie, poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • pracownikom i współpracownikom MPK Spółka z o.o. posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnymw związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub świadczeniem usług na zlecenie MPK Spółka z o.o.,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla MPK Spółka z o.o. (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 25 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po tym terminie nagrania obrazu zostaną trwale usunięte poprzez nadpisanie.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Po zarejestrowaniu przez system monitoringu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

DLA PASAŻERA