Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

UCHWAŁA NR XXXVII/401/2017
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 19 grudnia 2017 r. z późn. zmianami.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała:
1) ustala ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard;
2) określa sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej;
3) ustala osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard;
4) określa zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard dla honorowych dawców krwi.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o publicznym transporcie zbiorowym Gminy Miasto Stargard – należy przez to rozumieć publiczny transport zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), organizowany przez Gminę Miasto Stargard, wykonywany na obszarze gmin, które zawarły stosowne porozumienie.

§ 2. Ustala się „Ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się podział linii autobusowych na strefy:
1) strefa A – obszar miasta Stargard i miejscowość Lipnik oraz w lipcu i sierpniu miejscowości Zieleniewo i Morzyczyn;
2) strefa B – obszar poza strefą A – obejmujący miejscowości:
a) Grzędzice,
b) Klępino,
c) Kunowo,
d) Kurcewo,
e) Lubowo,
f) Morzyczyn (z wyjątkiem lipca i sierpnia),
g) Strachocin,
h) Strzyżno,
i) Święte,
j) Tychowo,
k) Witkowo pierwsze,
l) Witkowo drugie,
m) Zieleniewo (z wyjątkiem lipca i sierpnia),
n) Żarowo;
3) strefa C – obszar poza strefą A i B – obejmujący miejscowości:
a) Bielkowo,
b) Jęczydół,
c) Kałęga,
d) Kobylanka,
e) Koszewko,
f) Koszewo,
g) Małkocin,
h) Motaniec,
i) Niedźwiedź,
j) Poczernin,
k) Rogowo,
l) Reptowo,
m) Skalin,
n) Smogolice,
o) Sowno,
p) Strumiany,
r) Sułkowo,
s) Wierzchląd,
t) Przemocze,
u) Rożnowo Nowogardzkie.

§ 4. Przewozy osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard są odpłatne i odbywają się na podstawie:
1) biletów (dokumentów przewozu);
a) papierowych,
b) wirtualnych (zakupionych przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart płatniczych poprzez dokonanie zapisu elektronicznego za pomocą urządzeń operatora),
c) zakupionych w aplikacjach mobilnych;
2) biletów ulgowych wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych;
a) papierowych,
b) wirtualnych (zakupionych przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart płatniczych poprzez dokonanie zapisu elektronicznego za pomocą urządzeń operatora),
c) zakupionych w aplikacjach mobilnych;
3) dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.

§ 5.
1.  W publicznym transporcie zbiorowym Gminy Miasto Stargard stosuje się bilety:
1) przeznaczone do kasowania w kasowniku:
a) jednorazowe za przejazd w strefie A – normalne i ulgowe,
b) jednorazowe za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach stref: A i B, B i C lub A, B i C – normalne i ulgowe,
c) jednorazowe 24 godzinne – normalne i ulgowe,
d) karnety dziesięcioprzejazdowe – normalne i ulgowe;
e) bilety rodzinne weekendowe,
f) bilety grupowe szkolne za przejazd w strefie A, w strefie B lub C oraz w granicach stref: A i B, B i C lub A, B i C;
2) okresowe:
a) sieciowe trzydziestodniowe imienne – normalne i ulgowe,
b) sieciowe sześćdziesięciodniowe imienne – normalne i ulgowe,
c) miesięczne sieciowe imienne – normalne i ulgowe;
3)wirtualne, zakupione przy wykorzystaniu zbliżeniowych kart płatniczych poprzez dokonanie zapisu elektronicznego za pomocą urządzeń operatora;
4) zakupione w aplikacjach mobilnych.
1a. W przypadku biletów innych niż przeznaczone do kasowania w kasowniku, za skasowanie biletu w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć zakup i skasowanie / aktywowanie biletu poprzez dokonanie zapisu elektronicznego – w sposób i na nośniku określonym dla danego rodzaju biletu.
2. Skasowanie zgodnie z cennikiem biletu jednorazowego – stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz z możliwością przesiadek przez 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych w autobusie, w którym został skasowany, jednocześnie nie dłużej jak do przystanku końcowego danej linii i tylko w granicach strefy A.
3. Skasowanie zgodnie z cennikiem biletu jednorazowego dwustrefowego za przejazd w strefie B lub C oraz granicach stref: A i B, B i C lub A, B i C stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz między przystankami końcowymi tej samej linii na obszarze tych stref. Bilet jest ważny w autobusie, w którym został skasowany.
4. Skasowanie zgodnie z cennikiem jednego odcinka biletu dziesięcioprzejazdowego stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz z możliwością przesiadek przez 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych w autobusie, w którym został skasowany, jednocześnie nie dłużej jak do przystanku końcowego danej linii i tylko w granicach strefy A. Odcinek biletu dziesięcioprzejazdowego ważny jest tylko z biletem zasadniczym.
5. Skasowanie zgodnie z cennikiem biletu 24 godzinnego stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za nieograniczoną ilość przewozów w ciągu 24 godzin od chwili skasowania, w granicach strefy A.
5a. Skasowanie zgodnie z cennikiem biletu grupowego szkolnego, stanowi potwierdzenie wniesienia opłaty za nieograniczoną ilość przewozów w dniu, w którym bilet skasowano, w granicach strefy, określonej dla danego nominału. Bilet uprawnia do przejazdu:
1) grupę liczącą do 10 osób: dzieci lub uczniów, o których mowa w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały i jednego dorosłego opiekuna;
2) grupę liczącą do 25 osób: dzieci lub uczniów, o których mowa w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały i jednego lub dwóch dorosłych opiekunów.
6. Bilet miesięczny sieciowy imienny, bilet sieciowy trzydziestodniowy i sześćdziesięciodniowy imienny – ulgowy i normalny – uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów na liniach w odpowiednio wyznaczonych strefach.
7. (skreślony).
8. Bilet sieciowy trzydziestodniowy imienny ważny jest 30 dni od daty oznaczonej na bilecie (data oznaczona na bilecie jest pierwszym dniem ważności biletu).
9. Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny ważny jest 60 dni od daty oznaczonej na bilecie (data oznaczona na bilecie jest pierwszym dniem ważności biletu).
10. 6 Bilety trzydziestodniowe, sześćdziesięciodniowe sieciowe imienne – ważne są wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.
11. W przypadku zmiany cennika opłat, bilety z nieaktualnym nominałem są honorowane w czasie obowiązywania nowej taryfy:
1) bilety przeznaczone do kasowania w kasowniku, przez okres 1 miesiąca od zmiany taryfy,
2) bilety okresowe do końca czasu ich ważności, pod warunkiem, że okres ważności rozpoczął się przed dniem wejścia nowej taryfy w życie.

§ 6.
1. Pasażer nie posiadający biletu stanowiącego potwierdzenie wniesienia opłaty za przewóz ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej wraz z opłatą za przewóz.
2. Opłatę dodatkową pobiera się w razie:
1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu, przez co należy rozumieć:
a) 7 brak ważnego biletu (rozpoczęcie ważności biletu następuje z chwilą jego skutecznego skasowania w kasowniku znajdującym się w autobusie albo w momencie oznaczenia przez kasjera daty rozpoczęcia ważności na bilecie okresowym; bilety dwustrefowe zachowują ważność do chwili opuszczenia pojazdu przez osobę, która wniosła nim opłatę, jednakże nie dłużej niż do momentu dojazdu do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii; bilet jednorazowy i dziesięcioprzejazdowy zachowuje ważność również po opuszczeniu autobusu w przypadku przesiadki, która winna nastąpić nie później jak 30 minut od momentu skasowania),
b) legitymowanie się biletem o zaniżonej opłacie za przewóz w stosunku do obowiązującej taryfy lub posiadanych uprawnień,
c) legitymowanie się biletem innego przewoźnika,
d) legitymowanie się biletem zniszczonym lub skasowanym w sposób uniemożliwiający jego identyfikację,
e) legitymowanie się biletem jednorazowym świadczącym o jego wielokrotnym wykorzystaniu,
f) 8 legitymowanie się biletem dwustrefowym skasowanym w innym pojeździe niż kontrolowany lub podczas przejazdu innym kursem,
g) legitymowanie się miesięcznym biletem sieciowym imiennym bez zdjęcia lub znaczka na bieżący miesiąc, przyklejonego w określonym miejscu blankietu lub ze znaczkiem noszącym ślady uszkodzenia,
h) ponowne wykorzystanie biletu przekazanego przez pasażera wysiadającego z autobusu,
i) 9 legitymowanie się biletem sieciowym trzydziestodniowym i sześćdziesięciodniowym bez dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego;
3) nieopłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie, przez przewóz przedmiotów zabronionych (które mogą spowodować zanieczyszczenie lub uszkodzenia pojazdu, zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży pasażerów, uszkodzenie ciała pasażerów, przedmiotów o uciążliwym zapachu, żrących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych, trujących, broni palnej, innych zabronionych na podstawie odrębnych przepisów);
4) spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
5) skasowania lub aktywowania biletu zakupionego w aplikacji mobilnej w trakcie kontroli biletów.
3. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, po okazaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu w dziale obsługi klienta Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej.
4. W przypadku wezwania do zapłaty, po okazaniu przez podróżnego w terminie 7 dni od dnia przewozu w dziale obsługi klienta Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard ważnego na dzień przewozu biletu sieciowego imiennego, który jest co najmniej trzecim biletem tego rodzaju zakupionym przez pasażera, opłaty dodatkowa i przewozowa podlegają umorzeniu.

§ 7.
1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę normalnego biletu jednorazowego, w następujący sposób:
1) jako 100 krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) jako 80 krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego;
3) jako 18 krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu:
a) zwierząt i rzeczy, za których przewóz przewiduje się opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;
4) jako 110 krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
2. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej:
1) o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako 25 krotność ceny normalnego biletu jednorazowego;
2) o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się jako 20 krotność ceny normalnego biletu jednorazowego;
3) o której mowa w ust. 1 pkt 3 ustala się jako 12 krotność ceny normalnego biletu jednorazowego.
3. Ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości 5 krotności ceny normalnego biletu jednorazowego.
4. Opłata za przejazd bez ważnego biletu nie obejmuje kosztów ustalenia tożsamości pasażera i kosztów windykacji.

§ 8.
Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard uprawnieni są:
1) emeryci i renciści – na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty i dowodu tożsamości lub innego dokumentu pozwalającego stwierdzić uprawnienia do ulgi;
2) dzieci w wieku od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole (na podstawie dokumentu pozwalającego ustalić wiek dziecka) oraz uczniowie szkół wszystkich typów do lat 25 – na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu pozwalającego ustalić uczęszczanie do szkoły;
3) 10 studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej (art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
4) 11 osoby posiadające Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym ceną podstawową jest obniżona cena biletu normalnego; cena biletu ulgowego przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień osoby posiadającej Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny i uprawnień, o których mowa w pkt 1-3.

§ 9.
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard uprawnieni są:
1) dzieci w wieku do lat 4 – na podstawie dokumentu pozwalającego ustalić wiek dziecka;
2) osoby powyżej 70 roku życia – na podstawie dokumentu pozwalającego ustalić wiek osoby;
3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – na podstawie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności;
4) osoby niewidome oraz przewodnicy tych osób, a także osoby z chorobą narządu wzroku – oznaczone symbolem 04-0 – na podstawie dokumentu stwierdzającego rodzaj niepełnosprawności;
5) osoby z niepełnosprawnością intelektualną – uczęszczający do placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie – na podstawie legitymacji;
6) dzieci i młodzież z wadą słuchu legitymujące się przynależnością do Polskiego Związku Głuchych – na podstawie legitymacji;
7) dzieci i młodzież legitymujące się przynależnością do stowarzyszeń pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo – na podstawie legitymacji;
8) na przejazdy do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego i powrót do domu – niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, wobec których Gmina realizuje obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) – na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
9) na przejazdy do szkoły lub ośrodka i powrót do domu niepełnosprawni uczniowie objęci kształceniem specjalnym, uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – wobec których Gmina realizuje obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) – na podstawie legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych;
10) niepełnosprawne osoby do lat 16 – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
11) młodzież o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 24, na podstawie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności;
12) umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej;
13) radni Rad Gmin: Stargard, Kobylanka i Stara Dąbrowa – na terenie działania rady i w miejscowościach będących siedzibą rad – na podstawie legitymacji radnego;
14) pracownicy Operatora oraz ich małżonkowie i dzieci uczące się – do 25 roku życia, a także emeryci i renciści Operatora;
15) honorowi dawcy krwi, zgodnie z rozdziałem 5 niniejszej uchwały;
16) dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), jeżeli droga dziecka z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, w dni zajęć szkolnych – na podstawie dokumentu potwierdzającego realizację przygotowania przedszkolnego;
17) w dni zajęć szkolnych, na jednorazowy w ciągu dnia dojazd na zajęcia obowiązkowe w szkole i powrót do domu – na podstawie legitymacji szkolnej – uczniowie:
a) Szkoły Podstawowej Nr 8, zamieszkali na osiedlach Kluczewo i Pyrzyckim na odcinkach: od ul. Czesława Tańskiego do ul. Romualda Traugutta oraz od ul. Powstańców Warszawy do ul. Romualda Traugutta,
b) Szkoły Podstawowej Nr 6, zamieszkali na osiedlu Kluczewo na odcinku od ul. Czesława Tańskiego do ul. Armii Krajowej,
c) 12 (skreślony),
18) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku
Inwalidów RP (art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 871, z późn. zm.);
19) kombatanci i osoby represjonowane na podstawie legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z późn. zm.);
20) osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693, z późn. zm.) – na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
21) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
22) posłowie na Sejm i senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510, z późn. zm.);
23) „Honorowi Obywatele Miasta Stargardu” i osoby wyróżnione „Medalem Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego” – na podstawie legitymacji określonej w uchwale Nr XIV/164/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia trybu i zasad przyznawania medalu pamiątkowego – Honorowy Obywatel Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz wpisu do Księgi Pamiątkowej Miasta – Zasłużony dla Miasta Stargardu Szczecińskiego i przysługujących uprawnień z tego tytułu;
24) opiekunowie osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, towarzyszący im w przejeździe – na podstawie identyfikatora wydanego przez Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard, którego zasady wydawania określono w § 10 ust. 3 niniejszej uchwały:
a) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w pkt 3,
b) osób z niepełnosprawnością intelektualną, o których mowa w pkt 5,
c) niepełnosprawnych dzieci, o których mowa w pkt 8:
– podróżujący z dzieckiem,
– podróżujący po odwiezieniu dziecka do przedszkola lub po jego odbiór z przedszkola – na podstawie jednorazowego biletu bezpłatnego,
d) niepełnosprawnych uczniów, o których mowa w pkt 9:
– podróżujący z dzieckiem,
– podróżujący po odwiezieniu dziecka do szkoły lub po jego odbiór ze szkoły – na podstawie jednorazowego biletu bezpłatnego,
e) niepełnosprawnych osób do lat 16, o których mowa w pkt 10,
f) dzieci spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego, o których mowa w pkt 16;
25) inne wyżej nie wymienione osoby, jeżeli ulgi takie przysługują im na podstawie przepisów szczególnych;
26)pasażerowie podróżujący w dniu 1 listopada – tylko w autobusach linii komunikacyjnych, których trasa przejazdu przebiega bezpośrednio przy cmentarzach komunalnych zlokalizowanych w Stargardzie;
27) pasażerowie podróżujący w dniu 22 września (Europejski Dzień bez Samochodu) w autobusach linii komunikacyjnych kursujących na obszarze miasta Stargard – za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu; na jeden dowód rejestracyjny może podróżować osoba okazująca ww. dokument wraz z osobami towarzyszącymi w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie;
28) pasażerowie podróżujący w sobotę i niedzielę podczas corocznych obchodów Dni Stargardu w autobusach linii komunikacyjnych kursujących po obszarze miasta Stargard;
29) weterani działań poza granicami Państwa Polskiego oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami Państwa Polskiego – na podstawie legitymacji potwierdzającej status weterana lub weterana poszkodowanego, określonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2055) wraz z dowodem osobistym;
30) obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w okresie trzech miesięcy od dnia przekroczenia granicy na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

§ 10.
1. Przewodnikiem osoby niewidomej, uprawnionej do przejazdów bezpłatnych na podstawie § 9 pkt 4 niniejszej uchwały może być osoba, która ukończyła 13 lat, zostanie wskazana przez osobę uprawnioną i podróżuje w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
2. Opiekunem osoby niepełnosprawnej, opiekunem dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – uprawnionym do przejazdów bezpłatnych na podstawie § 9 pkt 24 uchwały może być osoba, która ukończyła 13 lat, podróżuje w bezpośrednim sąsiedztwie osoby uprawnionej oraz legitymuje się identyfikatorem wydanym przez Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.
3. Identyfikator opiekuna osoby uprawnionej do bezpłatnych przejazdów, o którym mowa w ust. 2 wydaje się na następujących zasadach:
1) o wydanie identyfikatora może ubiegać się osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów na podstawie § 9 pkt 3, 5, 8, 9, 10 i 16 niniejszej uchwały;
2) w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ubezwłasnowolnionych lub nieletnich, o wydanie identyfikatora może ubiegać się jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny lub faktyczny;
3) identyfikator wydaje się osobie, o której mowa w pkt 1 lub w pkt 2 – po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale;
4) identyfikatory wydaje oraz prowadzi ich rejestr Operator publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard;
5) wzór identyfikatora określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
6) jednej osobie uprawnionej do bezpłatnych przejazdów, o której mowa w pkt 1, przysługuje jeden identyfikator;
7) identyfikator wydawany jest jednorazowo na czas trwania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;
8) identyfikator ważny jest tylko w czasie przejazdu i sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, o której mowa w pkt 1 (z wyjątkiem, o którym mowa w § 9 pkt 24 lit. c tiret drugie i lit. d tiret drugie) – identyfikator należy okazać podczas kontroli biletów;
9) dokonywanie w identyfikatorze jakichkolwiek wpisów lub poprawek przez osoby nieuprawnione czyni go nieważnym;
10) o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży identyfikatora należy niezwłocznie powiadomić publiczny transport drogowy w Stargardzie;
11) na wniosek osoby uprawnionej Operator publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasta Stargard wystawi duplikat identyfikatora.

§ 11. 13 Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej uprawniona jest osoba, która oddała honorowo, w dowolnym okresie, co najmniej:
1) kobieta 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników;
2) mężczyzna 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

§ 12.
1. Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest ważna legitymacja wydana przez Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard. Wzór legitymacji określono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Legitymacja jest ważna pięć lat od dnia wydania.
3. 14 (skreślony).
4. Legitymacja uprawnia do bezpłatnego przejazdu wyłącznie na terenie, na którym przewozy realizowane są przez Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.
5. Legitymacje są numerowane.
6. Odstępowanie legitymacji innej osobie jest niedozwolone.

§ 13. 15
1. Z wnioskiem o wydanie legitymacji zainteresowani występują do Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard. Wzór wniosku określono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) imię ojca;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres zamieszkania;
5) ilość oddanej krwi lub ilość jej składników;
6) czas honorowego oddawania krwi.
2. Do wniosku należy załączyć:
1) dwa zdjęcia legitymacyjne;
2) zaświadczenie potwierdzające ilość oddanej krwi lub ilość jej składników, wydane przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, wymienioną w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 i 1375) lub okazać legitymację „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” albo „Honorowy
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”; Operator publicznego transportu zbiorowego sporządza kserokopię legitymacji i dołącza do wniosku.
3. Operator publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 należy przedłożyć wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

§ 14. 16 (skreślony).

§ 15. Rejestr honorowych dawców krwi, którym wydano legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów prowadzi Operator publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.

§ 16. O zgubieniu lub kradzieży legitymacji posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.

§ 17. Po upływie jednego miesiąca od daty zgłoszenia o zgubieniu lub kradzieży legitymacji, Operator publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard będzie wystawiał duplikaty legitymacji.

§ 18.

Traci moc uchwała Nr XXIII/255/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim oraz określenie osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1719; z 2011 r. Nr 53, poz. 949; z 2012 r. poz. 1088; z 2014 r. poz. 2336 i poz. 3052; z 2015 r. poz. 2183 oraz z 2016 r. poz. 5044).

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ceny i opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard.

Lp Rodzaj biletu Cena biletu
za przejazd w strefie A: za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach dwóch stref: A i B lub B i C za przejazd w granicach trzech stref A, B i C
normalna

[zł]
ulgowa

[zł]
normalna

[zł]
ulgowa

[zł]
normalna

[zł]
ulgowa

[zł]
1. Bilet jednorazowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 3,20 1,60 * * * *
2. Bilet jednorazowy. Bilet ten obowiązuje dla przejazdów ze strefy A do stref B lub C oraz w granicach stref B i C * * 4,80 2,40 5,60 2,80
3. Karnet dziesięcioprzejazdowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania odcinka biletu albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. Odcinek biletu dziesięcioprzejazdowego ważny jest tylko z biletem zasadniczym.
32,00 16,00 * * * *
4. Bilet 24-godzinny, ważny na wszystkich liniach, od momentu skasowania przez 24 godziny. Bilet ten jest ważny tylko w strefie A. 12,00 6,00 * * * *
5. Bilet grupowy szkolny, ważny na wszystkich liniach w dniu, w którym bilet skasowano, w granicach strefy, określonej dla danego nominału. Bilet uprawnia do przejazdu grupę liczącą do 10 osób: dzieci lub uczniów i jednego dorosłego opiekuna.
* 30,00 * 45,00 * 60,00
6. Bilet grupowy szkolny, ważny na wszystkich liniach w dniu, w którym bilet skasowano, w granicach strefy, określonej dla danego nominału. Bilet uprawnia do przejazdu grupę liczącą do 25 osób: dzieci lub uczniów i jednego lub dwóch dorosłych opiekunów. * 60,00 * 90,00 * 105,00
7. Bilet rodzinny weekendowy(1) 11,00
8. Bilet sieciowy miesięczny imienny:
1) dla osoby bez uprawnień (2) 100,00 50,00 132,00 66,00 158,00 79,00
2) dla osoby posiadającej Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 50,00 25,00 * * * *
9. Bilet sieciowy trzydziestodniowy – ważny 30 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie:
1) dla osoby bez uprawnień (2) 98,00 49,00 130,00 65,00 156,00 78,00
2) dla osoby posiadającej Stargardzką Kartę Mieszkańca lub Stargardzką Kartę Dużej Rodziny 46,00 23,00 * * * *
10. Bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny – ważny 60 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie 188,00 94,00 250,00 125,00 286,00 143,00
11. Opłata za przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia stanowi równowartość biletu jednorazowego osoby, która bagaż lub zwierzę przewozi, nie więcej jednak niż 3,20 zł

(1) Bilet ten jest ważny na przejazd w granicach trzech stref A, B i C w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 lat. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 00:01 w sobotę do godz. 23:59 w niedzielę. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu przypada również na dzień świąteczny. Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu. Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego, osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz osoby pracującej z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz dokumentem pozwalającym ustalić wiek dziecka.

(2) Osoba bez uprawnień – dotyczy osób, które nie posiadają Stargardzkiej Karty Mieszkańca lub Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny

Wzór identyfikatora opiekuna osoby uprawnionej do bezpłatnych przejazdów.

Wniosek o wydanie legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasta Stargard dla honorowych dawców krwi.

Do wniosku dołączam:
1. zaświadczenie wydane przez ……………………………..……………………………………………
w …………………………….. potwierdzające czas honorowego oddawania krwi oraz ilość
oddanej krwi,
2. dwa zdjęcia legitymacyjne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z wydaniem legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Data i podpis:

……………………..

* w przypadku oddawania osocza lub płytek krwi, ich ilość musi być przeliczona na ml krwi pełnej

Wypełnia Operator:

Wydano legitymację numer …….. dnia ………………….

Wzór legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasta Stargard dla honorowych dawców krwi.

1 § 3 pkt 3 lit. u dodana przez § 1 pkt 1 uchwały nr X/128/2019 z dnia 24 września 2019 r. (Zacho.19.5352) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 listopada 2019 r.
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
3 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr X/128/2019 z dnia 24 września 2019 r. (Zacho.19.5352) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 listopada 2019 r.
4 § 5 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
5 § 5 ust. 7 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
6 § 5 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
7 § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
8 § 6 ust. 2 pkt 1 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
9 § 6 ust. 2 pkt 1 lit. i zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. c uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
10 § 8 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
11 § 8 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
12 § 9 pkt 17 lit. c skreślona przez § 1 pkt 3 uchwały nr X/128/2019 z dnia 24 września 2019 r. (Zacho.19.5352) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 listopada 2019 r.
13 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLV/489/2018 z dnia 25 września 2018 r. (Zacho.18.4753) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 listopada 2018 r.
14 § 12 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XLV/489/2018 z dnia 25 września 2018 r. (Zacho.18.4753) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 listopada 2018 r.
15 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XLV/489/2018 z dnia 25 września 2018 r. (Zacho.18.4753) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 listopada 2018 r.
16 § 14 skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XLV/489/2018 z dnia 25 września 2018 r. (Zacho.18.4753) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 listopada 2018 r.
17 Załącznik nr 1:- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr X/128/2019 z dnia 24 września 2019 r. (Zacho.19.5352) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 listopada 2019 r.- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XII/149/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Zacho.19.6555) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lutego 2020 r.
18 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr XLV/489/2018 z dnia 25 września 2018 r. (Zacho.18.4753) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 listopada 2018 r.
19 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XLV/489/2018 z dnia 25 września 2018 r. (Zacho.18.4753) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 listopada 2018 r.

Uznając szczególne zasługi dla Polski tych wszystkich obywateli, którzy z narażeniem własnego życia i zdrowia walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny oraz tych, którzy z narażeniem własnego życia i zdrowia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani – proponuje się uhonorowanie ich zasług poprzez podjęcie niniejszej uchwały. Proponuje się dla tych osób wprowadzenie uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard. Uprawnienie to wprowadza się dla kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Podobnym uprawnieniem obejmuje się działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych. Ponadto, w związku z petycją Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z dnia 28 września 2017 r. prawem do bezpłatnych przejazdów proponuje się objąć również osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, kombatantom i innym osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. W niniejszej uchwale proponuje się objęcie tych osób prawem do bezpłatnych przejazdów. Natomiast zgodnie z art.13 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych gminy mogą udzielać pomocy osobom uprawnionym, m.in. w zakresie udogodnień komunikacyjnych. Wprowadzenie tych uprawnień oraz zrównanie z nimi uprawnień wobec osób, o których mowa w petycji – pozwoli na wyróżnienie wszystkich osób, które w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, majątku lub praw pracowniczych angażowały się w działalność antykomunistyczną, zmierzającą do odzyskania przez Polskę niepodległości lub były z tych powodów represjonowane.

Dodatkowo, z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z nowymi wzorami dane dotyczące stopnia niepełnosprawności umieszczane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka. Zmiana wzoru legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wymusiła konieczność dostosowania zapisów uchwały.
Oprócz wprowadzenia nowych uprawnień wobec kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, zachodzi konieczność dostosowania obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ustalania cen
i opłat za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego Gminy Miasto Stargard do zmian sposobu realizacji tego zadania od 01 stycznia 2018 r. Do tej pory zadanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane było przez zakład budżetowy gminy – Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/336/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 czerwca 2017 r. zadanie będzie realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., powstałe w wyniku likwidacji zakładu. Wprowadzane zmiany mają charakter wyłącznie porządkowy.
Zgodnie z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego. Art.50a ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że Rada Miejska może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Według art.50b, ceny, o których mowa w art.50a, mają charakter cen maksymalnych. Natomiast zgodnie z art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób Rada Miejska określa sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej.

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.

DLA PASAŻERA