Projekty unijne

„Nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne – 16 nowych autobusów marki SOLARIS URBINO 12 zasila flotę Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Wszystko to w trosce o komfort podróży i bezpieczeństwo pasażerów, a także środowisko naturalne”.

Z końcem lutego 2019 r. , w drugiej turze dostawy, do Stargardu dotarło 8 autobusów, których zakup zrealizowała Gmina Miasto Stargard w ramach projektu pn. : „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z  umową o dofinansowanie projektu nr POIS.06.01.00-00-0020/16-00 z dnia 3  sierpnia 2017 r.

Wymiana prawie połowy stanu floty MPK w Stargardzie na nowoczesne niskopodłogowe, ekologiczne autobusy, napędzane silnikiem spalinowym, spełniającym najwyższe normy czystości spalin Euro 6 możliwa była dzięki realizacji ww. projektu, którego całkowita wartość to 17 216 028,33 zł. Aktualnie  we flocie MPK Sp. z o.o. w Stargardzie  aż 23 autobusy z 38 użytkowanych spełniają ten wymóg. Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 9,8 mln zł.

Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowej inwestycji było ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską w Stargardzie oraz w  gminach ościennych, a także negatywnego wpływu transportu publicznego na  środowisko naturalne w obszarze funkcjonalnym.

Pojazdy są bardzo komfortowe – każdy wyposażony w system dynamicznej informacji pasażerskiej z wyświetlaniem przebiegu tras linii na monitorach LCD oraz zapowiedziami kolejnych przystanków wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, monitoring wizyjny i automat do zakupu biletów. Niskopodłogowe Solarisy mają również klimatyzację i są dostosowane do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i podróżujących z dziećmi.

– Stargardzianie doceniają wygodę podróżowania nowymi autobusami. Solarisy można spotkać na wszystkich trasach. Już niedługo wprowadzone zostanie kolejne udogodnienie dla pasażerów. W autobusach za bilet będzie można zapłacić kartą – mówi Jan Gumuła, prezes MPK.

Najważniejszym celem zakupu nowych Solarisów było zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Dzięki temu na ulicach będzie mniej samochodów, a jazda po mieście stanie się bardziej płynna. Zrównoważony rozwój zbiorowego transportu publicznego wpływa też pozytywnie na środowisko naturalne. Ogranicza hałas i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Nowe autobusy to także więcej tras i przystanków. Pasażerowie podróżują nie tylko po Stargardzie, ale także zyskują wygodny dojazd do okolicznych miejscowości i strefy przemysłowej. Sprawnie działająca komunikacja miejska zwiększa atrakcyjność gospodarczą Stargardu dla potencjalnych inwestorów.

Projekty unijne

„Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń”.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego
w miastach.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego
w miastach.

Celem bezpośrednim realizacji przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską w Stargardzie oraz w gminach ościennych (gminy wiejskie: Stargard i Kobylanka), a także negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne w obszarze funkcjonalnym.
Poza wskazanym celem projektu, w jego ramach można wyodrębnić cele pośrednie skupione w trzech obszarach tj.:
– środowiskowy:
1. Zmniejszenie emisji CO2 generowanej przez zbiorowy transport publiczny.
2. Ograniczenie hałasu występującego w środowisku miejskim.
3. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na obszarze funkcjonalnym w oparciu o zrównoważony transport publiczny.

– społeczny:
1. Zwiększenie liczby osób rezygnujących z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego.
2. Zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa.
3. Poprawa jakości życia poprzez stworzenie wydolnego i sprawnego systemu zbiorowego transportu publicznego, w tym integracja przestrzenna różnych gałęzi transportu umożliwiająca sprawną zmianę środka transportu – realizacja połączeń typu „od drzwi do drzwi”.
4. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat roli transportu niskoemisyjnego w miastach.

– gospodarczy:
1. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej na obszarze funkcjonowania projektu poprzez stworzenie wydajnej sieci połączeń w ramach zbiorowego transportu publicznego.
2. Poprawa warunków funkcjonowania terenów o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Stargardu, w tym m.in. strefy przemysłowej.

Planowane efekty:
W wyniku projektu zakupionych zostanie 16 szt. nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych spełniających normę EURO VI o łącznej pojemności 1360 osób.

Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze funkcjonalnym Stargardu poprzez poprawę jakości podróży komunikacją zbiorową. Nastąpi wymiana starego taboru na nowe niskopodłogowe autobusy. W związku z realizacją projektu poprawie ulegnie dostępność transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, starszych czy podróżujących z dziećmi. Nowoczesne wyposażenie pojazdów, m.in. klimatyzacja, system informacji pasażerskiej oraz monitoring wizyjny, wpłyną na wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wartość całkowita projektu: 17 216 028,33 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 9 800 000,00 PLN

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?
Instytucja Zarządzająca PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.
Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Projekty unijne

„Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim”

Projekt „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Celem głównym projektu „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” jest wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego jako narzędzia wspierającego mobilność mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i gmin ościennych pod kątem ich włączenia w rozwój gospodarczy SOM.

Projekt ma na celu dostosowanie funkcjonalne taboru autobusowego do realizacji wysokiej jakości przewozów pasażerskich podnoszących atrakcyjność komunikacji zbiorowej w stosunku do alternatywnych form przemieszczania. Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

W ramach inwestycji planuje się zakup 3 nowoczesnych autobusów przeznaczonych do realizacji usług publicznych przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim. Autobusy będą wyposażone w silniki spełniające normę emisji zanieczyszczeń Euro VI oraz niską podłogę. Nowe autobusy będą charakteryzowały się znacznie niższym poziomem awaryjności. Dodatkowo, zakup nowych autobusów poprawi komfort jazdy pasażerów, co przyczyni się do zwiększenia liczby użytkowników korzystających z transportu publicznego. Dobrane w projekcie wielkości autobusów typu MAXI w pełni odpowiadają dopasowaniu do istniejących i perspektywicznych potrzeb przewozowych. Wybór autobusów charakteryzujących się parametrami wielkościowymi MAXI przyczyni się do racjonalnego dostosowania podaży do popytu na lokalnym rynku usług komunikacji pasażerskiej.

W projekcie położono duży nacisk na rozwiązania techniczne podnoszące bezpieczeństwo użytkowników. Każdy autobus zostanie wyposażony w system cyfrowego monitoringu wizyjnego.

Realizacja projektu przyczyni się do:

– przyrostu ludności korzystającej z transportu miejskiego,

– usprawnienia istniejącego systemu organizacji przewozów pasażerskich w trakcji autobusowej,

– zapewnienia jakości usług komunikacji miejskiej na określonym poziomie,

– ograniczenia do minimum awaryjności pojazdów,

– zmniejszenia rosnącego obciążenia ruchem pojazdów samochodowych.

Całkowita wartość projektu: 2 875 020,45 zł

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 1 789 011,43 zł

DLA PASAŻERA